This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 133

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30 юни 2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 и чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30 юни 2004 година.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |