This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 123

ОТНОСНО: Предложение за столово хранене на учениците.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Директорите на училищата в срок до 5 юли 2004г. да предоставят на общинска администрация информация за приблизителния брой деца, които ще ползват столово хранене и предложения за най-удачно решаване според тях на въпроса със столовото хранене на учениците.

2.Ръководителят на Домашен социален патронаж гр.Лясковец в срок до 5 юли 2004г. да проучи и предостави информация за техническата и юридическа възможност за осъществяване на столовото хранене на учениците.

3.Община Лясковец да осигури средства в рамките на бюджета на съответните училища и да осъществява контрол в съответствие с чл.36, ал.1, т.5 от ЗНП.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |