This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 99

ОТНОСНО: Приемане на доклад на комисията за самооценяване на критериите и показателите за акредитация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Наредба № 13 от 30.07.2003г. на Министерство на здравеопазването за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема доклада на комисията за самооценяване на критериите и показателите за акредитация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |