This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 90

ОТНОСНО: Отчети за дейността на общинските дружества през 2003 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.3 от Наредба за упражняване правата на собственост на Община Лясковец в предприятията, стопанисващи общинска собственост.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема годишния отчет и баланса за 2003 година на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.
1.1.Възлага на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД в срок до 15 май 2004 година да представи мероприятия за финансова стабилизация на дружеството.

2.Приема годишния отчет и баланса за 2003 година на “Лотос” ЕООД гр. Лясковец.

3.Приема годишния отчет и баланса за 2003 година на “БКС” ЕООД гр. Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |