This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 75

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване обект – общинска собственост за клуб на пенсионера.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба № 2/24.01.1996г. за организацията и дейността на клубове за пенсионерите и инвалидите и молба с вх.№ М 352/09.03.2004г. от ръководството на Пенсионерски клуб “Мазневска чешмичка” гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя помещение в първи надземен етаж в сградата на ул. “Никола Козлев” №70, находяща се в УПИ І-903, кв.99 по ЗРП /ПУП/ на гр.Лясковец / АОС-ч № 386/03.07.2000г/ с общоползваема площ 25 кв.м и дворно място – 440 кв.м за безвъзмездно ползване считано от 01.04.2004г. на Клуб на пенсионера “Мазневска чешмичка” гр.Лясковец.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да изготви настанителна заповед за обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |