This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 71

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни заплати и средства за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004 година.

На основание.  

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема предложението на Общинска администрация – Лясковец, точка 7 от дневния ред /Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни заплати и средства за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004 година./ да отпадне от разглеждане на настоящото заседание и да бъде внесено за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет – Лясковец.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |