This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 54

ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 5 гласа “за”, “против” няма и 10 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението да отпадне проекта за решение за откриване процедура за продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ – 530, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, с площ 570 кв.м., ведно със застроената в него жилищна сграда /АОС-ч № 333/26.04.1999г./.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |