This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 32

ОТНОСНО: Откриване на процедура по разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Открива процедура за продажба на обект – не застроен УПИ ІІ – за производствено-складови дейности с площ 4 100 кв.м., находящ се в кв.133 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец /АОС № 441/07.07.2003г./.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обекта по точка 1.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |