This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 18

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.33, ал.4, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на Регионално сдружение на общини “Янтра”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя за представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини “Янтра” Велико Търново председателя на Общински съвет – Лясковец – Валентин Кръстев Трайков и кмета на Община Лясковец – инж. Димитър Ников Дервишев в рамките на мандата.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |