This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 14

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в “Раховец газ 96” АД гр.Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя инж. Димитър Ников Дервишев с ЕГН 4501111426 - кмет на Община Лясковец за представител на Община Лясковец в “Раховец газ 96” АД гр.Горна Оряховица, в което Общината е акционер.

2.Упълномощава инж. Димитър Ников Дервишев да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите и да участва във вземането на решения с гласове, съобразно дела на Общината в капитала на “Раховец газ 96” АД гр.Горна Оряховица.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |