This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 11

ОТНОСНО: Избиране състава на постоянната комисия по “ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” към Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира състава на постоянната комисия по “ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” към Общински съвет – Лясковец в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Костантин Катъров – от квотата на партия “ВМРО – Българско национално движение”.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Йордан Йорданов – от квотата на коалиция “Коалиция за община Лясковец, БСП, пБСД, ПДС, ОБТ”.

СЕКРЕТАР
Тодор Ванев – от квотата на партия “Съюз свободни демократи”.

ЧЛЕНОВЕ
Стоян Стоянов – от квотата на коалиция “Обединени за Община Лясковец”.
Д-р Радка Стоянова-Бозгунова – от квотата на партия “Национално движение Симеон Втори”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |