Профил на купувача архив 2013 г.

Профил на купувача архив 2014 г.

Профил на купувача архив 2015 г.

Профил на купувача архив 2016 г.

Профил на купувача 2016 г.

Профил на купувача 2017 г.

Профил на купувача 2018 г.

15.03.2013:  Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

28.03.2013:  Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

10.04.2013:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2013 г. с обособени позиции

09.05.2013:  Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

16.05.2013:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"

06.06.2013:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително - ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец"

11.06.2013:  Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец"

17.06.2013:  Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”

04.07.2013:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

26.07.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: "Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък 1870" - гр. Лясковец"

07.08.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране и провеждане на обучения, по обособени позиции" по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец"

07.08.2013:  Oтваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец"

08.08.2013:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

08.08.2013:  Oтваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец"

13.08.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2013 г. до 01.04.2014 г." по обособени позиции

15.08.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на канцеларски материали по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" по договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-119 / 23.04.2013 г.

22.08.2013:  Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на община Лясковец за експлоатационните сезони 2013-2014 година и 2014-2015 година"

01.10.2013:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

16.10.2013:  Обществена поръчка чрез публична покана за доставка с предмет "Доставка на газьол за отоплителен сезон 2013/2014 година за нуждите на ОУ "Петко Рачев Славейков" - с. Джулюница"

28.10.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на канцеларски материали по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” по договор БС-33.12-3-014 / 18.09.2013 г.

11.11.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на материали и консумативи за работа по проект: "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г.

11.11.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г.

22.11.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на канцеларски материали по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” по договор БС-33.12-3-014 / 18.09.2013 г.

17.12.2013:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." по обособени позиции

10.01.2014:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на анализи по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” по обособени позиции

27.01.2014:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност "Лесопарка"

13.02.2014:  Документация за участие в процедура "договаряне без обявление" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец"

24.02.2014:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Местност "Светицата" - нова туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец"

26.02.2014:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти и провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на методологията по проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по обособени позиции

18.03.2014:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г."

03.04.2014:  Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на община Лясковец"

16.04.2014:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, община Лясковец"

28.04.2014:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на община Лясковец"

31.05.2014:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 г. с обособени позиции”

02.06.2014:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец”

16.06.2014:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец”

25.06.2014:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2014/2015 година"

27.06.2014:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец”

30.06.2014:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец”

ОП-2014-001  18.09.2014:  Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2014 г. до 01.04.2015 г.

ОП-2014-020  20.10.2014:  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

ОП-2015-001  09.02.2015:  Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения” по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” и Обособена позиция 2 „Провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение по Английски език”

ОП-2015-002  13.02.2015:  „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”

  01.10.2014:  Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача

ОП-2015-003  16.03.2015:  „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като среда с местно културно значение в град Лясковец”

ОП-2015-004  24.03.2015:  Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на Община Лясковец през 2015 г.

ОП-2015-005  30.04.2015:  Осъществяване на строително- монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

ОП-2015-006  08.05.2015:  Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОП-2015-007  26.05.2015:  „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване, с. Козаревец”

ОП-2015-008  26.06.2015:  „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

ОП-2015-009  02.07.2015:  Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година”

ОП-2015-010  30.07.2015:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”.

ОП-2015-011  04.08.2015:  „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Лясковец за пълноценно социално включване”

ОП-2015-012  18.09.2015:  „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2015 - 2016 година и 2016-2017 година”

ОП-2015-013  30.09.2015:  Доставка на донбаски въглища, дърва и пелети от дървесина за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2015 г. до 01.04.2016 г.

ОП-2015-014  26.10.2015:  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

ОП-2016-001  08.02.2016:  „Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект”

ОП-2016-002  07.03.2016:  „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“

ОП-2016-003  28.03.2016:  "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец"

ОП-2016-004  13.04.2016:  „Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”

ОП-2016-005  13.04.2016:  „Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”.

ОП-2016-006  13.04.2016:  "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Лясковец"

ОП-2016-007  11.07.2016:  Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” и осъществяване на последващ авторски надзор

ОП-2016-008  05.08.2016:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г.” по обособени позиции

ОП-2016-009  15.08.2016:  Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2016/2017 година

ОП-2016-010  20.09.2016:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-011  20.09.2016:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка на оборудване - устройство за придвижване на инвалидни колички по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

ОП-2016-012  20.09.2016:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка на обзавеждане – театрални столове по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-013  20.09.2016:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-014  20.09.2016:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на обзавеждане на сцена по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2016-015  20.09.2016:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на строително-монтажни работи

ОП-2016-016  07.11.2016:  „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”

ОП-2017-001  28.03.2017:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на строително-монтажни работи

ОП-2017-002  13.04.2017:  „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

ОП-2017-003  15.05.2017:  „Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

ОП-2017-004  20.07.2017:  „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”

ОП-2017-005  24.07.2017:  „Разработване и внедряване на web базирана система и обучения за работа с нея по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”

ОП-2017-006  17.08.2017:  „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година”

ОП-2017-007  22.08.2017:  Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2017-2018 година и 2018-2019 година

ОП-2017-008  09.11.2017:  „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”

  26.04.2017:  Подготовка на тръжни процедури по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

ОП-2017-009  08.12.2017:  Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец

ОП-2017-010  22.12.2017:  Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец

ОП-2018-001  05.01.2018:  „Доставка на оборудване по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

ОП-2018-002  17.01.2018:  „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване на офис и зали по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

ОП-2018-003  01.03.2018:  „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”

ОП-2018-004  19.03.2018:  „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2018-005  05.04.2018:  „Разработване на трансгранична стратегия за зелени работни места по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”

ОП-2018-006  13.04.2018:  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” - гр. Лясковец по обособени позиции”

ОП-2018-007  24.04.2018:  „Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда”

ОП-2018-008  30.04.2018:  „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”

ОП-2018-009  09.05.2018:  Осигуряване на услуги за мобилни съвети по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

ОП-2018-010  10.05.2018:  „Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

ОП-2018-011  23.05.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти заза изпълнение на дейности по популяризиране на културното наследство по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

ОП-2018-012  23.05.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

ОП-2018-013  23.05.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за възстановяване на дървени елементи по градинарско колело – долап по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

ОП-2018-014  26.06.2018:   „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”

ОП-2018-015  03.07.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”

ОП-2018-016  06.07.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на оборудване по проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

ОП-2018-017  20.07.2018:  „Осъществяване авторски надзор по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”

ОП-2018-018  23.07.2018:  „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец”

ОП-2018-019  27.07.2018:  Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец

ОП-2018-020  27.07.2018:  Изготвяне на инвестиционни проекта във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор” по три обособени позиции

ОП-2018-021  31.07.2018:  „Провеждане на професионални и езикови обучения по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” по две обособени позиции

ОП-2018-022  02.08.2018:  „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2018/2019 година”

ОП-2018-023  17.08.2018:  „Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане и оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”

ОП-2018-024  03.10.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”.

ОП-2018-025  11.10.2018:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект:„Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”

ОП-2018-026  29.10.2018:  „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.”

ОП-2018-027  16.11.2018:  Избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец

ОП-2018-028  03.12.2018:  : „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

ОП-2018-029  27.12.2018:  Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец

ОП-2019-001  08.01.2019:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект № ROBG 413 „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

ОП-2019-002  10.01.2019:  Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П.Р.Славейков” – с. Джулюница”

ОП-2019-003  16.01.2019:  „Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”

ОП-2019-004  21.02.2019:  Осъществяване на обществен превоз на пътници по две автобусни линии, представляващи част от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец

ОП-2019-005  28.02.2019:  "Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” - с. Козаревец"

ОП-2019-006  11.04.2019:  „Подготовка на обществени поръчки по проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

ОП-2018-030  28.12.2018:  Подготовка на обществени поръчки по проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

ОП-2019-006  15.04.2019:  Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец

ОП-2019-007  24.04.2019:  Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1

ОП-2019-008  10.06.2019:  „Упражняване на строителен надзор на обект: Обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец”

ОП-2019-009  17.06.2019:  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

ОП-2019-010  18.06.2019:  Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОП-2019-010  20.06.2019:  Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОП-2019-011  04.07.2019:  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

ОП-2019-012  08.07.2019:  Организиране на зелена академия по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

ОП-2019-013  11.07.2019:  Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа

ОП-2019-014  17.07.2019:  Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор на обект: „Аварийно-възстановителни работи на сградата на Читалище „Развитие – 1902“ - с. Мерданя, общ. Лясковец

ОП-2019-015  17.07.2019:  Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец

ОП-2019-016  09.08.2019:  Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2019/2020 година

ОП-2019-017  26.08.2019:  Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

ОП-2019-018  09.09.2019:  Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019 - 2020 година и 2020 - 2021 година

ОП-2019-019  14.10.2019:  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ОП-2019-020  18.10.2019:  „Доставка на горива за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния сезон 2019 - 2020 година”,

ОП-2019-021  29.11.2019:  Избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец

ОП-2020-001  21.01.2020:  „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец”

ОП-2020-002  02.03.2020:  Осъществяване авторски надзор по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

ОП-2020-003  13.03.2020:  Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец

ОП-2020-004  16.03.2020:  „Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

ОП-2020-005  01.04.2020:  Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2

ОП-2020-006  01.04.2020:  Организиране на събития по проект „Приказки за култура, история и природа

ОП-2020-007  10.06.2020:  Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

ОП-2020-008  11.06.2020:  Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година

ОП-2020-009  11.06.2020:  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

ОП-2020-010  12.06.2020:  Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”

ОП-2020-011  15.06.2020:  Подготовка на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група"