This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти по източник на финансиране


Агенция за хората с увреждания   Агенция по заетостта към МТСП
 
 
 
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС   Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 
 
 
Министерство на младежта и спорта   Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 
 
 
Министерство на труда и социалната политика   Национален доверителен екофонд
 
 
 
Национален фонд за опазване на околна среда - НФООС   Национална програма „Опазване на реколта 2004 г.”
 
 
 
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - ОСПОЗ   Национално сдружение на общините в Република България
 
 
 
Оперативна програма „Административен капацитет”   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020
 
 
 
Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013
 
 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020   Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013
 
 
 
Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013   Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
 
 
 
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - ПКБАК   Правителство на Япония
 
 
 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС   Програма „Еразъм+”
 
 
 
Програма ИСПА   Програма САПАРД
 
 
 
Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)   Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013
 
 
 
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020   Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020
 
 
 
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”   Проект „Красива България”
 
 
 
Социално-инвестиционен фонд   Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство
 
 
 
Фонд Социална закрила към МТСП   Фонд Социално подпомагане към МТСП
 
 
 
Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”   Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |