This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №3112#1 / 12.12.2019 г.

 

23.12.2019:
Обявление №3112#1 / 12.12.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2931 от 12.12.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XXXVIII-436 в кв. 72, отреден за поземлен имот (ПИ) № 436 по Кадастралния план и УПИ XXXVI-432 в кв. 72, отредени за ПИ № 432 по Кадастралния план, с което съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 се предвиждат следните промени:  

Поземлен имот 436, за който е отреден УПИ XXXVIII-436, кв. 72 се разделя на два отделни имота, като едната част, представляваща северната част на УПИ XXXVIII-436 става с площ 335м2 и остава с номер XXXVIII-436 в кв. 72, а останалата част от УПИ XXXVIII-436, представляваща южната част от имота става с площ 335м2 и се обединява със съседен УПИ XXXVI-432 в кв. 72 - собственост на Румен Стоянов Данков, като получава номер XXXVI-432,436 в кв. 72. 

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1645 от 08.08.2019 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |