This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление №3041#1 / 12.12.2019 г.

 

23.12.2019:
Обявление №3041#1 / 12.12.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2930 от 12.12.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ VII-9 в кв. 8, отреден за поземлен имот (ПИ) 109 и ПИ 110, с който съгласно разпоредбите на § 8 от ПР на ЗУТ да се промени дворищната регулация и тя да съвпада със старите имотни граници на ПИ № 109 и ПИ № 110, за които е отреден УПИ VII-9, кв. 8 по ПУП-ПР на с. Добри дял. 

Във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208 от ЗУТ е видно, че сроковете за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, който е пет години от влизане в сила на плановете и десет години от влизане в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура е изтекъл.  

След изтичане на този срок, собствениците на недвижими имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1, поради което да се промени уличната регулация на двата имота от изток, а улицата от север се запазва. 

По искане на собствениците на двата ПИ 109 и ПИ 110 да се промени дворищната регулация между тях, съгл. документите им за собственост, като УПИ VII-9 се разделя както следва: 

- УПИ VII-109, кв. 8, който е с неприложена регулация на север и приложена регулация на изток към улица, запад и юг - площ след промяната 1177,00 м2; 

- УПИ ХVII-110, кв. 8, който е с приложена регулация от всички страни - площ на имота след промяната 550,00 м2; 

Спазени са разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1645 от 08.08.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |