This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в oбщинска администрация на Oбщина Лясковец

 

20.12.2019:
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в oбщинска администрация на Oбщина Лясковец

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, Община Лясковец обявява конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, при спазване на следните условия: 

 

1. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса за заемането на длъжността: 

Кандидатите за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, трябва:  

- да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление: 3.8. Икономика (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направения (утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), професионална квалификация - Икономист; 

- да са дееспособни лица; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност; 

- да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит съгласно разпоредбите на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и Наредба № Н-9/10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издадена от Министъра на финансите (обн. ДВ. бр. 47 от 14 юни 2019 г.) или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, в съответствие с чл. 19, ал. 2, т. 1-4 от ЗВОПС.  

 

2. Информация за длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец:  

Осъществяване дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Лясковец, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към кмета на общината. По смисъла на чл. 5 от ЗВОПС, вътрешния одит подпомага организацията за постигане на целите й, като: 

- идентифицира и оценява рисковете в организацията;  

- оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; изпълнението на задачите и постигането на целите; 

- дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 

 

3. Вид на правоотношението и срок за заемане на длъжността: 

Длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец ще се заема по трудово правоотношение за неопределено време.  

 

4. Начин на провеждане на конкурса:  

Конкурсът ще се проведе по следния начин:  

1. Решаване на тест - допуснатите кандидати решават писмен тест, съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на вътрешния одит в публичния сектор; 

2. Интервю - събеседване с участниците, издържали теста и допуснати до този етап.  

 

5. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи: 

1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 

2. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

3. Професионална автобиография (CV); 

4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие и оригинал за сверяване); 

5. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; 

*В случай че сертификатът "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, е придобит повече от три години преди назначаването на длъжност вътрешен одитор и лицето не е извършвало дейност в областта на вътрешния или външния одит повече от три години преди назначаването им, същите трябва през последните две години преди назначаването да са преминали професионални обучения и/или да са били лектори в областта на вътрешния одит, с обща продължителност не по-малко от 20 часа.  

6. Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец (по образец); 

*Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” при Гл. специалист „Човешки ресурси”, като същите следва да се запознаят с нея в стая № 5 в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по образец). 

 

6. Подаване на документи: 

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в срок от 1 (един) месец от публикуване на обявлението. 

*Срокът изтича на съответното число на месеца, а ако месецът няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.  

На основание чл. 93, ал. 3 от КТ допуснатите до конкурс кандидати, подали заявления за участие в конкурса, се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса. 

За справки и информация: тел. 0619 / 2-20-55, вътр. 105.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |