This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-5936 / 29.11.2019 г.

 

09.12.2019:
Обявление УТ-01-5936 / 29.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2609 от 29.11.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на поземлени имоти: ПИ 601 (за който е отреден УПИ V-601 в кв. 102) и ПИ 600 (за който е отреден УПИ IV-600 в кв. 102), с който съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ да се извърши частична промяна на дворищно - регулационната граница между двата урегулирани поземлени имота по границата на обозначените върху плана сгради.  

Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1645 от 08.08.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |