This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-5797 / 22.11.2019 г.

 

26.11.2019:
Обявление УТ-01-5797 / 22.11.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2532 от 22.11.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на ПИ с кадастрален № 44793.145.49 и ПИ с кадастрален № 44793.145.50, местност „Клена“, землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец с който се предвижда ново ел. захранване на ПИ 44793.145.49 и ПИ 44793.145.50 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, землище гр. Лясковец, местност „Клена“, започващо от ВЕЛ „Брода“ 20 kV, П/ст 110/20/10 kV „Клисе баир“, преминаващо в обхвата на полски път с идентификатор 44793.145.37 - публична общинска собственост и навлизащо в ПИ 44793.145.50, където ще се изгради нов трафопост, който ще захрани ПИ 44793.145.49. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 935 от 14.05.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |