This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2533 / 22.11.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

 

25.11.2019:
Заповед №2533 / 22.11.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) при условията на чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Решение № 21 от Протокол № 4 от 13.11.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец,  

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Подробен устройствен план - План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) УПИ XXXV-1168 и УПИ XXXIV-1165, кв. 98 в гр. Лясковец, общ. Лясковец, като се определя режим на застрояване Жм - зона за жилищно застрояване с малка височина, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10.00м, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40%, като една трета от последната ще е осигурена за дървесна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |