This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-5162 / 24.10.2019 г.

 

24.10.2019:
Обявление УТ-01-5162 / 24.10.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2194 от 16.10.2019г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на поземлените имоти (ПИ) с кад. № 23217.135.19 и кад. № 23217.135.35 в местността „Лукач“, землище на с. Драгижево, общ. Лясковец, с който се предвижда промяна предназначението на земеделска земя - ПИ с кадастрален № 23217.135.19, за неземеделски нужди - „производствено-складови дейности“ и обединяването му с ПИ с кад. № 23217.135.35 - за „производствено-складови дейности“ в нов поземлен имот с кадастрален № 23217.135.39. 

За новообразувания ПИ с кад. № 23217.135.39 се определя нова устройствена зона - Пп (предимно производствена) и конкретно предназначение на имота - за „производствено-складови дейности“ със следните устройствени показатели: максимална плътност на застрояване (Пзастр.) - 60%, максимална интензивност на застрояване (Кинт)- 2, минимална озеленена площ - 30% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2194 от 16.10.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |