This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2242 / 24.10.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

 

24.10.2019:
Заповед №2242 / 24.10.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 , във връзка с Решение № 16 от Протокол № 3 от 19.09.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец и след отстраняване на забележка, изпратена с писмо изх. № М-1213 #1/ 20.09.2019г. 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Подробен устройствен план - План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 44793.145.49 и ПИ с кадастрален №44793.145.50, местност „Клена“, землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като се определя нова линия на застрояване - в максимална близост до западната имотна граница - към път от републиканската мрежа II-53, тъй като с Общия устройствен план на гр. Лясковец, територията е приобщена към населеното място и се запазва конкретното предназначение на новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ) - „за производствено-складови дейности“. 

Определя се нова устройствена зона - предимно производствена (Пп) с конкретно предназначение на имота - за производствено-складови дейности, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2, минимална озеленена площ 30%, като една трета от последната ще е осигурена за дървесна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |