This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2241 / 24.10.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПЗ и РУП на гр. Лясковец и Обявление №УТ-01-5163 / 24.10.2019 г.

 

24.10.2019:
Заповед №2241 / 24.10.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПЗ и РУП на гр. Лясковец и Обявление №УТ-01-5163 / 24.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Решение № 17 от Протокол № 3 от 19.09.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец и след изпълнение на указанията на Главния архитект на Община Лясковец, дадени с писмо изх. № М-1404#1/ 24.09.2019 г., 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване и Работен устройствен план на гр. Лясковец, в обхватa на УПИ VII-199, кв. 28 и съседните граничещи с него: УПИ VIII-198 и УПИ VI-200 в кв. 28 по действащия ПУП на гр. Лясковец, с което се прави следната промяна: 

Предвид факта, че съществуващите жилищни сгради в имота - двуетажна и едноетажна жилищна пристройка са полумасивни, в добро техническо състояние и желанието на възложителите за тях да бъде отреден траен градоустройствен статут, като се предвиди и възможност за строеж на втора жилищна сграда по южната дворищно-регулационна граница, като за целта се установява свързано застрояване между повече от два урегулирани поземлени имота, при запазване на установената устройствената зона Жм, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 50 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1, необходима озеленена площ мин. 40% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица. 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ №УТ-01-5163 / 24.10.2019 г. 

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 2241/ 24.10.2019 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на действащия Подробен устройствен план– План за застрояване и Работен устройствен план на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ- VII- 199, кв. 28 и съседните, граничещи с него: УПИ VIII- 198 и УПИ VI- 200 в кв. 28 по действащия ПУП на гр. Лясковец, община Лясковец, със следната промяна: 

Предвид факта, че съществуващите жилищни сгради в имота - двуетажна и едноетажна жилищна пристройка са полумасивни, в добро техническо състояние и желанието на възложителите за тях да бъде отреден траен градоустройствен статут, като се предвиди и възможност за строеж на втора жилищна сграда по южната дворищно-регулационна граница, като за целта се установява свързано застрояване между повече от два урегулирани поземлени имота, при запазване на установената устройствената зона Жм, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 50 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1, необходима озеленена площ мин. 40% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |