This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2031 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР, ПЗ и РУП на гр. Лясковец

 

27.09.2019:
Заповед №2031 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР, ПЗ и РУП на гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 208, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при условията на чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с Решение № 19 от Протокол № 3 от 19.09.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец,  

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация, План за застрояване и Работен устройствен план на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XIX-1266, кв. 68 и съседните граничещи с него: УПИ XVI-1265 и УПИ XXVII-1266, кв. 68 по действащия ПУП на гр. Лясковец, община Лясковец, със следната промяна: 

Предвид факта, че съществуващите жилищни сгради в имота - двуетажна жилищна сграда и постройки на допълващото застрояване са полумасивни, годни, в добро техническо състояние, желанието на възложителите е двуетажната жилищна сграда и лятната кухня да бъдат запазени и за тях да бъде отреден траен градоустройствен статут, като за целта се променя уличната регулация по имотната граница и се установява свързано застрояване между повече от два урегулирани поземлени имота при повече от 1/3 намалени отстояния към УПИ XVI-1265 в кв. 68 и при запазване на установената устройствената зона Жм, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване- ниско Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 50%, интензивност на застрояване Кинт. до 1, необходима озеленена площ мин. 40%, начин на застрояване - свързано, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |