This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед №2030 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР и ПЗ на с. Джулюница

 

27.09.2019:
Заповед №2030 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР и ПЗ на с. Джулюница

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 208, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при условията на чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с Решение № 18 от Протокол № 3 от 19.09.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец,  

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ І - за читалище и УПИ ХІV - за здравен дом в кв. 88, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ УПИ І се разделя на три нови урегулирани поземлени имота:  

- УПИ І - за читалище; 

- УПИ ХVІІІ, в който попадат поземлени имоти 1070, 1071, 1072 и  

- УПИ ХVІІ-1073, като съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ вътрешните регулационни граници между новия УПИ ХVІІ-1073 и съществуващия УПИ ХІV - за здравен дом, се привеждат в съответствие със съществуващите кадастрални граници за поземлен имот № 1073. 

За УПИ ХVІІ-1073 се определя нова устройствена зона - смесена многофункционална устройствена зона (Смф) и конкретно предназначение за имота - за обществено обслужване и жилища, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - максимална височина - 10м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2 и необходима озеленена площ до 40 % и начин на застрояване - свързан, с един съседен имот, попадащ в УПИ ХVІІІ - 1070, 1071, 1072, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересованите лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |