This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3240 / 10.07.2019 г.

 

19.09.2019:
Обявление УТ-01-3240 / 10.07.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - План за застрояване и Работен устройствен план (ПУП-ПЗ и РУП) в обхвата на урегулиран поземлен имот: УПИ VІІ–199 в кв. 28 по действащия ПУП-ПЗ на гр. Лясковец, община Лясковец, със следната промяна: 

Предвид факта, че съществуващите жилищни сгради в имота- двуетажна и едноетажна жилищна пристройка са полумасивни, в добро техническо състояние, желанието на възложителите е за тях да бъде отреден траен градоустройствен статут и също да се предвиди възможност за строеж на втора жилищна сграда по южната дворищно-регулационна граница, като за целта бъде установено свързано застрояване между повече от два урегулирани поземлени имота при запазване на установената устройствената зона Жм, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване- ниско Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 50 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1, необходима озеленена площ мин. 40% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица, могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в стая 17, втори етаж в сградата на Общината и да направят писмени възражения, предложения и искания.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |