This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

 

16.09.2019:
Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” при следните условия:  

 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, трябва: 

1. да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, области на висше образование „Хуманитарни науки”, „Социални, стопански и правни науки”.  

2. да има добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения; 

3. да не са осъждани; 

4. да са физически и психически здрави; 

5. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.  

 

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, е с код по НКПД 13433003.  

Основните задължения, включени в нея са следните:  

1. Ръководи, контролира и координира работата на услугата „патронажна грижа“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“; 

2. Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането по Проекта „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“; 

3. Организира предоставянето на заложените комплексни услуги и следи за тяхното качество; 

4. Осъществява вътрешен контрол по изпълнението на дейностите и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител. 

 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“, кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 

2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване); 

3. Мотивационно писмо; 

4. Професионална автобиография (CV); 

5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 

7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 

8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 

9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 19.09.2019 г. (четвъртък) до 12:00 часа.  

 

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по документи; 

2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |