This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-03-3640 / 07.08.2019 г.

 

07.08.2019:
Обявление УТ-03-3640 / 07.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1629 от 07.08.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване (ПУП-ПР-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхват УПИ XIX-1266, кв. 68 и съседните граничещи с него: УПИ XVI-1265 и УПИ XXVII-1266, кв. 68 по действащия Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, с който съгласно 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 2 от ЗУТ да се запази устройствената зона Жм - за жилищно строителство, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - максимална височина - 10 м., плътност на застрояване Пзастр. до 50 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1, необходима озеленена площ мин. 40 % и начин на застрояване - свързано, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1629 от 07.08.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |